Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Fond (neverifikovano)

V6.11-03

ISSN 2232-4305

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve štampane verzije priručnika u avgustu 2005. godine do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.11-03 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme, do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: maj 2017; prevod: juni 2017.

Delovi priručnika:

Naslovna strana[132 KB]SADRŽAJ[187 KB]PREDGOVOR[215 KB]O UPUTSTVIMA[190 KB]1 UVOD[225 KB]2 BIBLIOGRAFSKI PODACI O GRAÐI[152 KB]2.1 Preuzimanje zapisa iz uzajamne baze podataka[225 KB]2.2 Uređivanje ograničenog skupa bibliografskih podataka[250 KB]2.3 Brisanje bibliografskih zapisa[237 KB]2.4 Prikaz zapisa u formatu COMARC[179 KB]2.5 Prikaz polja 996/997[127 KB]3 PODACI O FONDU[158 KB]3.1 Upis neažuriranih podataka u COBISS2[220 KB]3.2 Prikaz polja koja nisu upisana u lokalnu bazu podataka[130 KB]4 DODAVANJE ZBIRNIH PODATAKA O FONDU (POLJE 998)[142 KB]4.1 Dodavanje novog polja[129 KB]4.2 Unos podataka[279 KB]4.3 Brisanje polja[125 KB]5 DODAVANJE DETALJNIH PODATAKA O FONDU (POLJE 996/997)[208 KB]5.1 O editoru[158 KB]5.2 Dodavanje novog polja[195 KB]5.3 Unos potpolja[279 KB]6 UREÐIVANJE DETALJNIH PODATAKA O FONDU[143 KB]6.1 Kopiranje podataka u druga polja[192 KB]6.2 Kopiranje podataka iz drugog polja[194 KB]6.3 Umnožavanje polja 996/997[182 KB]6.4 Menjanje podataka preko inventarskog broja ili broja za pozajmicu[213 KB]6.5 Menjanje signature preko inventarskog broja ili broja za pozajmicu[244 KB]6.6 Menjanje statusa u više polja u zapisu[200 KB]6.7 Brisanje polja[175 KB]6.8 Brisanje polja 996 koje je nastalo u segmentu COBISS3/Nabavka[184 KB]6.9 Sortiranje polja[159 KB]6.10 Formiranje kompleta[209 KB]7 INVENTARISANJE GRAÐE[177 KB]7.1 Inventarisanje[233 KB]7.2 Ispis nalepnica[238 KB]8 OTPIS MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJA PO INVENTARU[206 KB]9 POSTUPCI ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE[136 KB]9.1 Inventarisanje serijskih publikacija[258 KB]9.2 Model izlaženja[303 KB]9.3 Uzajamni model izlaženja[242 KB]9.4 Kontrola dotoka[402 KB]9.5 Povezivanje svezaka[201 KB]9.6 Otpis serijskih publikacija[198 KB]10 MENJANJE VEZE PODATAKA O FONDU S BIBLIOGRAFSKIM ZAPISOM[93 KB]10.1 Prenos fonda u zapis za drugu građu[191 KB]10.2 Prenos fonda preko privremene memorije[158 KB]10.3 Kreiranje dodatnog lokalnog zapisa[164 KB]11 PRIKAZ STANJA U POZAJMICI I UPIS NAPOMENE ZA POZAJMICU[84 KB]11.1 Prikaz stanja u pozajmici[143 KB]11.2 Upis napomene za pozajmicu[133 KB]12 SPISAK PRINOVA[91 KB]12.1 Dodavanje sveske u prinove[133 KB]12.2 Ispis spiska prinova[173 KB]13 PODEŠAVANJE I UPOTREBA NUMERATORA[141 KB]13.1 Dodavanje numeratora[273 KB]13.2 Izbor numeratora[139 KB]13.3 Prikaz slobodnih brojeva[142 KB]13.4 Uredi redosled numeratora[129 KB]14 PRIKAZ SPISKA BIBLIOTEKA[133 KB]15 PRIPREMA PODATAKA ZA ISPISE[132 KB]16 DODAVANJE MULTIMEDIJSKOG SADRŽAJA[240 KB]17 PROVERAVANJE I IZBOR IZDVOJENE BIBLIOTEČKE GRAĐE[147 KB]18 VEZA S DRUGIM SEGMENTIMA I BAZAMA PODATAKA[88 KB]18.1 COBISS3/Nabavka[73 KB]18.2 COBISS3/Serijske publikacije[72 KB]18.3 COBISS3/Pozajmica, COBISS2/Pozajmica[76 KB]18.4 COBISS3/Međubibliotečka pozajmica[124 KB]18.5 COBISS3/Ispisi[97 KB]18.6 COBISS3/Upravljanje aplikacijama[71 KB]18.7 Lokalna baza podataka u COBISS2[95 KB]18.8 Bibliografske baze podataka[72 KB]18.9 COBISS/OPAC[72 KB]18.10 COBISS3/Elektronski izvori[72 KB]Dodatak A - ISPISI[77 KB]A.1 Ispisivanje[222 KB]A.2 Varijable[157 KB]A.3 Sortiranja[502 KB]Dodatak B - SPISKOVI[71 KB]B.1 Spisak ispisa[98 KB]B.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[305 KB]B.3 Opis ispisa[268 KB]B.4 Primeri ispisa[411 KB]Dodatak C - UTROŠAK SREDSTAVA[119 KB]C.1 Spisak ispisa[195 KB]C.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[204 KB]C.3 Opis pojedinih ispisa[259 KB]C.4 Primeri ispisa[252 KB]Dodatak D - POSLOVNA DOKUMENTA[86 KB]D.1 Spisak ispisa[94 KB]D.2 Priprema ispisa[185 KB]D.3 Opis ispisa[226 KB]D.4 Primeri ispisa[270 KB]Dodatak E - STATISTIKE[75 KB]E.1 Spisak ispisa[94 KB]E.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[227 KB]E.3 Opis ispisa[299 KB]E.4 Primeri ispisa[154 KB]Dodatak F - ISPISI ZA INVENTAR[89 KB]F.1 Spisak ispisa[97 KB]F.2 Priprema podataka za ispise[124 KB]F.3 Priprema ispisa[188 KB]F.4 Opis ispisa[271 KB]Dodatak G - PREFIKSI ZA PRETRAŽIVANJE PO PODACIMA O FONDU[317 KB]Podaci o izdavaču[120 KB]

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.0 |